c 

Legislatie

 • Constituția României, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSMB, aprobat prin HCGMB nr. 529/2019;
 • Statul de funcții al  CSMB aprobat prin HCGMB nr. 529/2019.
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
 • HCGMB nr. 156/2007 privind privind înființarea Clubului Sportiv Municipal București, instituție publică în subordinea Consiliului General al Municipiului București.
 • HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.
 • HCGMB nr. 361/2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul CSMB.
 • OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.
 • HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016–2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.
 • OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
 • OG nr. 27/2002privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • OMFP nr. 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme profesionale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a datelor - RGPD - Regulament General pentru Protecția Datelor.
 • Decizie de infiintare

 • 
  Proiect sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

  Parteneri EHF

  Sponsori și Parteneri